Banícke pokłady Stredného Slovenska

Multilingual pilots presentations >>

Kontext: Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý na juhu susedí s Maďarskou republikou je najväčším krajom na Slovensku. Topografia regiónu je rozmanitá, od vysokých hôr na severe, členitého reliéfu v strede až po mierne zvlnené a rovinaté oblasti na juhu. Banskobystrický samosprávny kraj má približne 660 000 obyvateľov, hustota osídlenia je menej ako 70 obyvateľov na km2. Banskobystrický kraj sa kedysi považoval za najprosperujúcejší a najbohatší región na Slovensku, v súčasnosti patrí medzi najmenej rozvinuté. Tento úpadok je zrejmý z jeho pomerne vysokej miery nezamestnanosti a nízkeho HDP. Napriek bohatému kultúrnemu a prírodnému bohatstvu regiónu je značná časť jeho obyvateľov zamestnaná v priemysle, obchode a stavebníctve. Baníctvo (spojené s ťažbou medi, striebra a zlata), ktoré bolo kľúčovým odvetvím najmä v stredoveku, zaznamenalo úpadok, pričom v súčasnosti sa zameriava najmä na povrchovú ťažbu nerudných surovín. Hoci sa v Banskobystrickom samosprávnom kraji stále nachádzajú početné významné pozostatky banskej činnosti, vytvárajúce potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, odvetvie cestovného ruchu nie je dostatočne rozvinuté.

Banská Bystrica a Banská Štiavnica – hlavné banské mestá regiónu sa spolu s okolitými obcami vyznačujú viac ako 600 objektmi hmotného a industriálneho dedičstva, ktoré svedčí o ich bohatej baníckej histórii. Toto kultúrne dedičstvo, prepojené s úžasnou prírodou regiónu a pretkané kultúrnymi cestami, ako je Barborská cesta a Európska Fuggerovská cesta, vytvára jedinečnú konkurenčnú výhodu Stredného Slovenska. Efektívnym využitím tejto spoločnej konkurenčnej výhody môžu banské mestá a turistické trasy výrazne podporiť trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Práve Barborská a Európska Fuggerovská cesta predstavujú vynikajúce príležitosti na takýto rozvoj. Využitím účasti miestnych komunít sa tieto trasy môžu premeniť na živé centrá udržateľného cestovného ruchu, čím sa zabezpečí ich zachovanie a význam pre ďalšie generácie.

Ciele: Cieľom pilotného projektu bolo vytvoriť interaktívnu digitálnu platformu o baníckych pokladoch v banských mestách na strednom Slovensku, ktorá pretína dve turistické trasy v severnej časti Banskobystrického samosprávneho kraja, vrátane banských miest Banská Bystrica a Banská Štiavnica (zaradené na list svetového dedičstva UNESCO). Najvýznamnejšie banské lokality sú prezentované prostredníctvom responzívnej platformy. Táto platforma bola vytvorená s cieľom podporiť regionálny rozvoj a cestovný ruch, najmä v zaostalejších a marginalizovaných oblastiach Banskobystrického regiónu. Jej tvorba vychádzala z participatívneho prístupu, ktorý zahŕňal úzku spoluprácu s rôznymi zainteresovanými stranami a jednotlivcami. Cieľom tohto pilotného projektu je tiež prispieť k vytvoreniu povedomia o dôležitosti a význame kultúrneho dedičstva spojeného s baníctvom na strednom Slovensku a posilniť budovanie komunity banského dedičstva na Slovensku.

Aktivity a metódy

Platforma je živý organizmus, ktorý bol vytvorený prostredníctvom viacerých aktivít a metód:

Zber údajov: Počas vývoja platformy “Banícke poklady Stredného Slovenska” sa zhromažďovali a vyhodnocovali rozsiahle primárne a sekundárne údaje, ktoré slúžili ako podklad pre jej tvorbu, testovanie, využívanie a propagáciu. Zahŕňalo to návštevu viac ako 30 múzeí a galérií, obhliadku 60 objektov hmotného dedičstva, 40 objektov priemyselného dedičstva a účasť na 25 podujatiach súvisiacich s baníctvom. Okrem toho bolo pripravených viac ako 250 textov pre obsah platformy, bolo vyhotovených viac ako 2 300 fotografií a pre inšpiráciu bolo navštívených približne 350 webových stránok. Celkovo sa na zbere údajov pre platformu “Banícke poklady Stredného Slovenska” podieľalo viac ako 100 ľudí.

Zapojenie komunity: V počiatočných fázach vývoja interaktívnej platformy “Banícke poklady Stredného Slovenska” sa uskutočnili stretnutia s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrického kraja a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko. Okrem toho sa uskutočnilo viac ako 20 stretnutí s IKT spoločnosťou, ktorá sa podieľala na príprave digitálnej platformy.

V roku 2023 bola spolupráca rozšírená o subjekty, ktoré sa angažujú v oblasti zachovania a rozvoja banského dedičstva. Išlo o partnerstvá s OZ Terra Montanae, OZ Štiavnický tajch, ZŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane, OZ Špaňodolinská historická škola a Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici. Mimoriadne úzka spolupráca bola nadviazaná s OZ Terra Montanae so zameraním na projekt Barborskej cesty. Následne bolo  so zástupcami OZ Terra Montanae v auguste 2023, podpísané Memorandum o spolupráci, ktoré predstavuje významný míľnik v spolupráci na vytvorení interaktívnej platformy a budúcich aktivitách.

Vytvorenie a návrh responzívnej platformy – technická časť: Technický vývoj platformy prebiehal v troch hlavných fázach. V prvej fáze bola na základe zadaných požiadaviek vytvorená architektúra platformyy, po ktorej nasledoval návrh podstránok, modulov a prvkov a nasadenie front-endových a back-endových systémov. Druhá fáza zahŕňala integráciu novej vizuálnej identity, vykonanie úprav dizajnu, nasadenie demonštračného obsahu, ako napr. článkov a statických stránok, prípravu obsahového rámca a optimalizáciu SEO spolu s vytvorením komplexnej príručky pre cloudovú architektúru obsahu a so zaškolením pre prácu v systéme  TYPO3. Záverečná fáza sa zamerala na konfiguráciu systému správy obsahu pre jazykové mutácie, nastavenie záznamových prvkov pre preklad (aktivity, články, značky atď.), konfiguráciu prepojenia trás, nastavenie služby Google Analytics, vytvorenie a implementáciu jazykových súborov pre preklad a integráciu ďalších filtrov.

Vytvorenie a návrh responzívnej platformy – dizajnová a marketingová časť – súťaž o logo, participatívny prístup k návrhu a tvorbe loga: Pri navrhovaní vizuálnej identity interaktívnej platformy zohrali kľúčovú úlohu študenti. Tvorba vizuálnej identity platformy Banícke poklady Stredného Slovenska bola realizovaná participatívnym spôsobom, prostredníctvom súťaže o logo, do ktorej sa zapojilo celkovo 31 študentov. Výsledkom tejto súťaže bolo vytvorenie 19 návrhov vizuálnej identity, loga a dizajn manuálu interaktívnej platformy Banícke poklady. Finálna podoba loga bola vyvinutá spoločným úsilím študentov a IKT spoločnosťou a používa sa na platforme Banícke poklady Stredného Slovenska, ako súčasť jej vizuálnej identity.

Tvorba obsahu pre responzívnu platformu – participatívny prístup k tvorbe obsahu platformy: Tvorba obsahu pre interaktívnu platformu zahŕňa: zhromažďovanie textov z rôznych zdrojov, vrátane kníh, článkov a komunitných stretnutí, fotografovanie a úprava fotografií, zhromažďovanie informácií o vstupnom, otváracích hodinách, dĺžke tratí, prípadných obmedzeniach a určovanie presnej polohy pomocou súradníc Google Maps overených priamo na mieste. Proces tvorby obsahu je participatívny a zapája študentov, zástupcov partnerských organizácií a vedcov zapojených do projektu. Na tvorbe obsahu platformy “Banícke poklady Stredného Slovenska” sa podieľalo viac ako 25 autorov a 30 fotografov. Okrem toho viac ako 40 študentov pomáha pri propagácii platformy zdieľaním príspevkov na platformách sociálnych médií, ako sú Facebook a Instagram.

Inovácie pilotnej akcie Banícke poklady Stredného Slovenska

Technické a produktové inovácie (tvrdé inovácie):

  • Technická časť pilotnej akcie sa vyznačuje participatívnym prístupom, ktorý do procesov tvorby dizajnu a obsahu zapája rôzne zainteresované strany.
  • Bola vytvorená unikátna webová platforma, prispôsobená špeciálne pre banské dedičstvo na Strednom Slovensku s edukačným kontextom. Táto platforma nielen uľahčuje poznávanie banského dedičstva, ale aj predstavuje turistom doteraz neprístupné lokality.

Sociálne inovácie (mäkké inovácie):

  • Prostredníctvom vytvorenia jedinečného vzdelávacieho obsahu má iniciatíva za cieľ ovplyvniť a potenciálne zmeniť vzdelávacie programy, podporiť hlbšie pochopenie a uznanie banského dedičstva na Strednom Slovensku i mimo neho.
  • Tento pilotný projekt aktívne podporuje vytváranie sietí, spoluprácu a účasť širokej siete zainteresovaných strán z verejného, súkromného a neziskového sektora, ako aj jednotlivcov.
  • Iniciatíva sa venuje posilneniu postavenia komunity zaoberajúcej sa banským dedičstvom a posilneniu rozvoja lokalít Stredného Slovenska (vrátane periférnych a marginalizovaných oblastí) prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu, ktorý dodržiava zásady udržateľnosti cestovného ruchu aj udržateľného cestovného ruchu.

Cieľom týchto inovácií je spoločne zachovať a propagovať bohaté banské dedičstvo Stredného Slovenska a zároveň podporovať udržateľný a inkluzívny prístup ku kultúrnemu cestovnému ruchu.

Hlavné výstupy a závery

Vďaka pilotnému projektu “Banícke poklady Stredného Slovenska” sa banské lokality regiónu prezentujú prostredníctvom interaktívnej platformy a digitálnej mapy. Táto iniciatíva, ktorá sa začala v decembri 2022, prijala participatívny prístup s cieľom rozšíriť súčasnú ponuku cestovného ruchu a motivovať turistov k návšteve nielen centra  mesta, ale aj jeho širšieho okolia. Platforma upozorňuje nielen na známe banské lokality, ale propaguje aj menej známe miesta, ktoré boli predtým prehliadané z dôvodu nedostatočnej propagácie zo strany miestnych turistických informačných centier, turistických organizácií a cestovných kancelárií.

Platforma, ktorá bola oficiálne spustená na webovej stránke www.banickepoklady.eu, obsahuje 250 aktivít v deviatich kategóriách vrátane galérií, múzeí, hmotného a nehmotného dedičstva, priemyselného dedičstva, podujatí, vzdelávacích aktivít, aktivít pre deti, turistiky a aktivít na mape. Od apríla 2023 je k dispozícii aj anglická verzia platformy, čím sa výrazne rozšíril jej dosah na zahraničných návštevníkov. K dnešnému dňu platforma prilákala viac ako 1 000 používateľov z 25 rôznych krajín sveta. Na tvorbe platformy sa podieľala široká komunita vrátane miestnych, regionálnych a zahraničných turistov, zainteresovaných strán v cestovnom ruchu, miestnych komunít, študentov a žiakov. Na vývoji platformy sa podieľalo viac ako 40 organizácií z verejného, súkromného a neziskového sektora, 90 študentov z piatich akademických kurzov, 30 fotografov (vrátane štyroch profesionálov) a 25 aktívnych autorov obsahu. Počas procesu vývoja platformy sa s týmito „prispievateľmi” uskutočnilo viac ako 45 stretnutí.

Dôležitým aspektom tohto projektu bol zber údajov, na ktorom sa podieľalo viac ako 100 ľudí, ktorí zbierali primárne a sekundárne údaje. Tieto údaje zahŕňali texty, fotografie, videá a zvukové materiály, ktoré boli nevyhnutné na vytvorenie, testovanie, používanie a propagáciu platformy. Na účely zberu údajov navštívil výskumný tím viac ako 30 múzeí a galérií, 60 objektov hmotného dedičstva, 40 objektov priemyselného dedičstva a 25 podujatí. Okrem toho sa platforma a jej obsah aktívne propagovali na platformách sociálnych médií, ako sú Facebook, Instagram a YouTube, pomocou hashtagov #banickepoklady a #miningtreasures.

Platforma “Banícke poklady Stredného Slovenska” slúži nielen ako živá prezentácia významných banských lokalít regiónu, ale aj ako dôkaz spoločného a participatívneho úsilia, ktoré sa podieľalo na jej tvorbe a ktoré stelesňuje komplexný prístup ku kultúrnemu a historickému cestovnému ruchu.

Ďalšie kroky

S projektom INCULTUM platforma “Banícke poklady Stredného Slovenska” ani zďaleka nekončí svoju cestu. Prostredníctvom mnohých aktivít a projektov sa nám darí pokračovať v jej rozvoji. V budúcnosti plánujeme zaradiť na platformu tretie banské mesto na strednom Slovensku – Kremnicu, čím platformu obohatíme o nový a originálny obsah. Okrem toho sme zapojení do nového projektu Horizon Europe, SECreTour. Medzi hlavné aktivity projeku bude patriť vývoj obchodného modelu pre Barborskú cestu, tvorba originálneho vzdelávacieho obsahu a posilnenie podnikateľských a kultúrnych turistických aktivít spojených s banským dedičstvom. Prostredníctvom ďalšieho projektu plánujeme navrhnúť fyzickú mapu, ktorá bude obsahovať vrstvu schopnú prepojiť sa s platformou “Banícke poklady Stredného Slovenska”. Tieto iniciatívy znamenajú záväzok rozširovať a zdokonaľovať platformu “Banícke poklady Stredného Slovenska”, čím sa zabezpečí jej ďalší rozvoj a vplyv na kultúrny cestovný ruch a cestovný ruch v regióne. Okrem toho tieto snahy pomáhajú podporovať rozvoj periférnych oblastí a prinášajú zvýšenú pozornosť a zdroje do často prehliadaných lokalít.